صفحه نخست » انواع گرانولیت
انواع گرانولیت
الف- گرانولیت غیرفلزی
انواع گرانولیت غیرفلزی:
1- گرانولیت غیرفلزیG05: ترکیب گرانولهای 0 تا 5 میلیمتر
2- گرانولیت غیرفلزیG010: ترکیب گرانولهای 0 تا 10 میلیمتر
3- گرانولیت غیرفلزی RG05: ترکیب گرانولهای  0 تا 5 میلمیتر ، سیمان ، رنگدانه و...
4- گرانولیت غیرفلزیRG010: ترکیب گرانولهای 0 تا 10 میلیمتر ، سیمان ، رنگدانه و...
ب- گرانولیت فلزی
انواع گرانولیت فلزی:
1- گرانولیت فلزیMG05 : ترکیب گرانولهای 0 تا 50 میلیمتر و سربازه های فلزی
2- گرانولیت فلزی MG010: ترکیب گرانولهای 0 تا 10 میلیمتر و سرباره های فلزی
3- گرانولیت فلزیMRG05: ترکیب گرانولهای  0تا 5 میلیمتر ، سیمان ، رنگذانه ، سرباره های فلزی و...
4- گرانولیت فلزیMRG010: ترکیب گرانولهای  0تا 10 میلیمتر،سیمان ، رنگدانه ، سرباره های فلزی و....
رنگ بندی گرانولیت
مواد اولیه انواع گرانولیت در رنگ های اصلی زیرارائه می گردد:
سبز - آبی - مشکی - قهوه ای - زرد - قرمز - سفید - فیلی - خاکستری